Política de privacidade

O acceso dos Usuarios á páxina Web e a solicitude de información dos servizos ofrecidos a través da mesma pode implicar o tratamento de datos de carácter persoal. Para LASERLUCUS, S.L.U. reviste unha gran importancia o cumprimento da normativa sobre protección de datos de carácter persoal.

Xeralmente, as persoas que fagan uso da páxina Web fano sen necesidade de facilitar ningún dato de carácter persoal. Con todo, en certos casos relacionados coa xestión da compra, venda, aluguer do seu inmoble ou realización de suxestións pode darse a necesidade de facilitar certos datos de carácter persoal.

LASERLUCUS, S.L.U., garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos Usuarios, segundo o establecido na normativa sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, e sobre Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

LASERLUCUS, S.L.U. cumpre a lexislación vixente en materia de protección de datos, adoptando os procedementos administrativos e técnicos necesarios para garantir a seguridade dos datos persoais que recompilamos.

Neste sentido, o Usuario queda informado e presta o seu consentimento libre, específico e informado para a incorporación dos seus datos a varios ficheiros automatizados ou non titularidade de D. como Director Xerente de LASERLUCUS, S.L.U. domiciliada en Guillar, 13 – 27154-Outeiro de Rei (Lugo), debidamente inscritos ante o Rexistro Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal, para o tratamento automatizado dos seus datos, coa finalidade de satisfacer a solicitude de información do seu interese acerca dos servizos ofertados por LASERLUCUS, S.L.U. por medio da páxina Web así como posibilitar a comunicación con Vd., incluíndo as comunicacións comerciais.

O Usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a comunicar a LASERLUCUS, S.L.U. os cambios que se produzan nos mesmos.

A política de privacidade de LASERLUCUS, S.L.U. garante ao Usuario en todo caso a posibilidade de exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos, notificándoo a LASERLUCUS, S.L.U. enviando un e-mail a info@woodmodels.es manifestando o concreto Dereito que desexa exercitar.

Así mesmo, e en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, LASERLUCUS, S.L.U. exclusivamente enviará ofertas ou comunicacións publicitarias e promocionais por vía electrónica á súa dirección de correo electrónico ou a través doutro medio de comunicación electrónica equivalente, a aqueles Usuarios que outorgasen expresamente o seu consentimento.

LASERLUCUS, S.L.U. informa o Usuario que poderá darse de baixa deste tipo de comunicacións, seguindo as instrucións que aparecen ao final de todos os nosos correos electrónicos ou comunicándoo por escrito á dirección de correo electrónico info@woodmodels.es